Kontertechniken

O-soto-gari

/lib/exe/fetch.php?media=seoi-nage:6_kontertechniken:p1060058.flv ​

Harai-goshi

/lib/exe/fetch.php?media=seoi-nage:6_kontertechniken:p1060059.flv ​

Uchi-mata

/lib/exe/fetch.php?media=seoi-nage:6_kontertechniken:p1060060.flv ​

Te-guruma

/lib/exe/fetch.php?media=seoi-nage:6_kontertechniken:p1060061.flv ​


nage-waza/seoi-nage/kontertechniken.txt · Zuletzt geändert: 2013/08/20 21:15 von admin